O co jde? — Dobijte v práci baterky!

Nabíd­něte svým zaměst­nan­cům oprav­dový bene­fit: krátká pra­vi­delná cvi­čení v pra­covní pře­stávce.

Zaměst­nanci pro vás budou pra­co­vat s chutí.

Cvičí se ve sku­pině přímo ve firmě. Cvi­čení trvají obvykle 20 minut. Cvi­čení nejsou fyzicky náročná a jsou vhodná pro jaký­ko­liv věk.

Cílem je osvě­žit atmo­sféru, pro­táh­nou a uvol­nit tělo i mysl a zís­kat tak chuť a sílu do další práce.

Cvi­čení jsou zalo­žena na starém čín­ském sys­tému práce s vnitřní ener­gií, kte­rému se nyní často říká Čchi Kung.

Nejde jen o rela­xaci těla, ale i mysli. Cvi­čení je také meditací.

Cvi­čení vede lek­tor, který má dlou­ho­leté zku­še­nosti s výu­kou v rámci slo­ži­těj­šího sys­tému Tchaj-ťi čchüan.

Komentáře nejsou povoleny.